หน้าแรก

slide-backgroung-1300x866px-websiteV2.2
slide-backgroung-1300x866px-websiteV2.2

หลักสูตรที่เปิดสอน


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Sirindhorn College of Public Health, Ubon Ratchathani

“สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ2

12 กรกฎาคม 2022

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ2

8 กรกฎาคม 2022

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ2

1 กรกฎาคม 2022

งานประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2022

งานประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2021

งานประชาสัมพันธ์

24 กันยายน 2021

งานประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2021

งานทรัพยากรบุคคล

9 สิงหาคม 2022

กลุ่มงานบริการวิชาการ

27 พฤษภาคม 2022

กลุ่มงานบริการวิชาการ

27 พฤษภาคม 2022

กลุ่มงานบริการวิชาการ

5 พฤษภาคม 2022

กลุ่มงานบริการวิชาการ

24 ธันวาคม 2021

กลุ่มงานบริการวิชาการ

12 กุมภาพันธ์ 2018

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม


วีดิทัศน์ที่น่าสนใจ

“เข่งฮักรักษาใจ”
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆
การประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญาสาธารณสุขไทย” โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาสาธารณสุขไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-210-270-74
Fax : 045-210-278

E-mail : scphub@scphub.ac.th
WWW.SCPHUB.AC.TH


ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ